Algemene voorwaarden veilingen

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – De registratie
 • Artikel 4 – Veilingen
 • Artikel 5 – Biedingen
 • Artikel 6 – Belasting en kortingen
 • Artikel 7 – Tijdstip en wijze van betaling
 • Artikel 8 – Levering
 • Artikel 9 – Ontbinding
 • Artikel 10 – Producten, omschrijving en garantie
 • Artikel 11 – Privacy
 • Artikel 12 – Slotbepaling

Artikel 1- Definities

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bieder
Een geregistreerde consument die in de Veiling een bod uitbrengt.

Bieding
het uitbrengen van een bod op de veiling.

Bod
Het bedrag dat een bieder door middel van zijn bieding op de veiling doet.

Consument
Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Gegadigde
Degene die zich conform artikel 3 wil registreren en die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is;

Geregistreerde
Een gegadigde die zich conform artikel 3 heeft geregistreerd.

Gunning
De schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail, verklaring van de Urban community store aan de bieder waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt.

Herroepingsrecht consument
Recht van Ontbinding: het recht van de consument om de overeenkomst te ontbinden op artikelen die niet voor de biedingen bekeken kunnen worden.

Hoogste Bieder
Degene die het hoogste bod op de veiling heeft uitgebracht;

Koopovereenkomst
De koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper met betrekking tot het verkochte artikel.

Koopsom
Het bod dat door gunning is geaccepteerd, alsmede de daarover verschuldigde BTW indien het gaat om een nieuw product.

Koper
Degene met wie de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

levering
De inbezitstelling van de zaak aan de Koper (levering)

Kijkdag
Datum en tijdstip waarop de bieder de mogelijkheid heeft het artikel te bekijken en indien mogelijk nader te inspecteren.

Objectinformatie
De via de website beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot het artikel, met inbegrip van alle aanvullingen en/of correcties daarop, ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld;

Opdrachtgever
Degene in wiens opdracht de veiling wordt gehouden;

Opbod
Het door de bieder plaatsen van een hoger bod tijdens de veiling, waardoor de laatste bieder het hoogste bindende bod heeft uitgebracht.

Urbancommunitystore.nl
De winkel dat deze voorwaarden hanteert.

Recht van Ontbinding (herroepingsrecht):
Het recht van de consument om de overeenkomst overeenkomstig artikel 6:230o BW te ontbinden indien producten niet te bekijken zijn in de winkel.

Veiling
Een online veiling verkoop van producten door middel van opbod. Een veiling heeft een vooraf bepaalde looptijd.

Verkoper
Degene die de koopovereenkomst met de koper sluit en dientengevolge verplicht is de overeenkomst na te komen.

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Urbancommunitystore.nl gehouden veiling, ieder aanbod, iedere registratie door een gegadigde en iedere met Urbancommunitystore.nl gesloten (Koop-)overeenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard en maken daarvan onverbrekelijk onderdeel uit. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze Voorwaarden afwijken.
 2. De Urban community store behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging te organiseren en georganiseerde veiling en/ of tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3 – De Registratie

 1. Een Gegadigde kan slechts een bod uitbrengen na registratie op de website.
 2. De registratie dient te bevatten de door de Urban community store verzochte gegevens.
 3. De Registratie dient gedaan te worden door middel van het digitaal beschikbare aanmaken van een account welke te vinden is op de website van de Urban community store. De beoordeling omtrent de geldigheid van de registratie berust uitsluitend bij de Urban community store.
 4. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan een geregistreerde gebruik maakt bij een veiling mag een geregistreerde alleen zelf gebruiken. Indien een bod is ontvangen dat is gedaan met gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van een geregistreerde, dan wordt het bod geacht te zijn gedaan door de geregistreerde (zelf) en is de geregistreerde, ook in geval van misbruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam, aan het betreffende bod gebonden en gehouden tot nakoming van alle verplichtingen die uit het bod kunnen voortvloeien. Indien de geregistreerde vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de geregistreerde de Urban community store daarvan terstond op de hoogte te stellen zodat de toegang tot de veiling kan worden geblokkeerd. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de geregistreerde voor schade in geval van gebruik/misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord.
 5. Door registratie accepteert de geregistreerde dat hij/zij door middel van het door hem bij registratie opgegeven e-mailadres op de hoogte wordt gehouden van de biedingen op d eproducten waarop de geregistreerde een bod heeft uitgebracht. Tevens accepteert geregistreerde dat hij door middel van hetzelfde e-mailadres geïnformeerd wordt over onder meer toekomstige veilingen die door de Urban community store worden georganiseerd.
 6. Geregistreerde verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. De Urban community store sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook.
 7. Door registratie accepteert de geregistreerde de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van door geregistreerde gehanteerde (algemene) voorwaarden

Artikel 4 – Veilingen

 1. Een door de Urban community store georganiseerde veiling heeft te gelden als een openbare veiling. De Urban community store verplicht zich om duidelijk kenbaar te maken om welk type veiling het gaat. Gegadigden hebben bij elke Veiling de mogelijkheid om de producten vooraf te bekijken/inspecteren op de door de Urban community store georganiseerde kijkdagen in de winkel.

Artikel 5 –  Biedingen

 1. Elk bod wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud.
 2. Het bod wordt uitgedrukt in één bedrag. Een bod is altijd inclusief BTW als het om nieuwe producten gaat en exclusief verzendkosten. Er worden geen veilingskosten berekend.
 3. Elke bieder blijft gebonden aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste bod.
 4. Tijdens de veiling kan via de Website normaal en automatisch worden geboden. Een normaal bod is een Bod via de website waarbij de bieder een bod overbiedt met het minimaal door de website aangegeven hogere bod. Een automatisch bod is een bod via de website waarbij de bieder aangeeft welk bod hij maximaal voor het product wil doen. Na een overbieding door een andere bieder, biedt de website onmiddellijk namens de bieder het minimaal hogere bod. De website biedt automatisch voor de bieder door, tot het maximum bod is bereikt. Mocht een andere bieder een normaal bod plaatsen, gelijk aan het maximum van het eerder door de bieder geplaatste automatische bod, dan gaat het automatische bod voor het normale bod. Indien meerdere bieders een automatisch bod plaatsen met een gelijk maximum bod, dan gaat die bieder voor die als eerste het betreffende automatische bod heeft gedaan. Leidend hierbij is de door de website bijgehouden veilinghistorie.
 5. Een bieder kan zich niet beroepen op bied/intoetsfouten.
 6. De afloop van de veiling wordt automatisch met vijf minuten verlengd indien er in de laatste vijf minuten voor het einde van de inzet een nieuw bod wordt gedaan.
 7. Het uitbrengen van een bod geldt als een wilsverklaring van de bieder als bedoeld in artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen geldt, onverminderd het biedprotocol, dat zij voor hun werking de Urban community store hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek als de biedingen zichtbaar zijn voor de Urban community store op de website.
 8. In geval van discussie over het tijdstip waarop een bod is binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie, beslist de Urban community store, waarbij hij mag afgaan op de website.
 9. De telkens op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding gestand te doen voor het geval de overeenkomst met de dan hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.

Artikel 6 – Belasting en kosten

 1. Telkens bij het starten van een nieuwe veiling zal kenbaar gemaakt worden, al dan niet door middel van de vermelding van Bijzondere Veilingvoorwaarden, welke kosten, belastingen en lasten voor rekening van de Koper komen, met dien verstande dat enkel die kosten, (omzet-)belastingen en lasten in aanmerking komen waarvan de hoogte vaststaat of waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van een vast percentage van de koopsom en dan uitsluitend voor zover die verschuldigd zijn.
 2. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden zal de Urban community store vermelden en/of verklaren of ter zake van de levering krachtens de wet geen omzetbelasting verschuldigd is.

Artikel 7 – Tijdstip en wijze van betaling

 1. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, dient de koper de volledige koopsom, alsmede de verzendkosten als koper wenst de producten opgestuurd te krijgen, te betalen alvorens de Urban community store de producten levert. Betaling dient derhalve te hebben plaatsgehad vóór aanvang van de ophaaldag.
 2. Betaling dient bij voorkeur te geschieden door middel van de meegestuurde Ideal link of contante betaling en/of pin-betaling.
 3. Zodra de Koper nalatig is in enige betalingsverplichting, geldt dit als verzuim in de zin van artikel 9 en:
  • dient de Koper zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf dat moment over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek te vergoeden; en
  • heeft de Urban community store de bevoegdheid om, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de Koopovereenkomst te ontbinden overeenkomstig het in artikel 8 bepaalde.
 4. De Urban community store behoud zich het eigendom van de geleverde zaken voor totdat volledige betaling van de koopsom en eventuele andere bijkomende kosten (waaronder vervoer van het gekochte) heeft plaatsgehad.

Artikel 8 – Levering

 1. De levering van de gekochte zaken vindt plaats door de afname door de koper.
 2. De afname bestaat uit het door de koper ophalen van de gekochte zaken. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de Koper is voldaan (artikel 7).
 3. De koper dient bij ophalen van het product een legitimatiebewijs mee te nemen.
 4. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de door de Urban community store vastgestelde plaats en tijd.
 5. Indien koper de gekochte zaken niet afneemt op de in lid 1 genoemde wijze, kunnen de zaken door de Urban community store worden bewaard voor een periode van maximaal 14 dagen teneinde de koper in staat te stellen alsnog de zaken af te nemen. De Koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan de Urban community store te voldoen. De kosten hiervan bedragen €1,- per dag. Koper kan geen rechten aan dit artikel ontlenen en leden 6 en 7 van dit artikel blijven onverminderd van kracht.
 6. Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. De koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal de Urban community store vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.
 7. In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de koper zijn afgenomen en/of de Koper handelt in strijd met het bepaalde in dit artikel en/of artikel 8 is de koper van rechtswege in verzuim en heeft de Urban community store het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan het door koper opgegeven e-mailadres.
 8. Indien levering niet mogelijk is omdat de opdrachtgever van de Urban community store niet in staat is de zaken (aan de Urban community store) te leveren, heeft de Urban community store het recht de koopovereenkomst met koper op deze grond te ontbinden. De Urban community store is in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom en eventuele verzendkosten.
 9. Gedurende de ophaaldag is de koper zelf verantwoordelijk voor het controleren van de volledigheid van de order. Indien koper na de ophaaldag opmerkt dat de goederen onvolledig zijn, dan kan klant geen aanspraak meer maken op een creditering.
 10. Koper is verplicht alle zaken die staan opgesomd in de Kavel af te nemen, ook indien deze geen (of negatieve) waarde hebben.
 11. De Urban community store is op geen enkele wijze aansprakelijk indien koper bij de levering een daartoe gehonoreerd verzoek tot hulp van transport, laden en of demontage van gekochte zaken aan de Urban community store doet.
 12. Indien de Urban community store als gevolg van overmacht niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, althans als gevolg door omstandigheden die buiten haar invloedsfeer ligt, heeft de Urban community store het recht om de koopovereenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, waaronder begrepen het verzenden van een e-mail, aan het door Geregistreerde/Koper opgegeven e-mailadres. De Urban community store is in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom en de eventuele verzendkosten.
 13. Indien de koper het product opgestuurd wilt krijgen zal dit binnen 5 dagen geschieden. Alle producten worden verstuurd met UPS en de koper zal hiervan een tracking/trace nummer ontvangen. De goederen worden zo goed mogelijk verpakt, indien onverhoopt het product beschadigd raakt tijdens het vervoer dan is dit op de verantwoordelijkheid van de koper. De Urban community store kan op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. Bij niet of niet tijdige nakoming van de koopovereenkomst, anders dan door een niet aan één der partijen toe te rekenen tekortkoming, is de nalatige partij aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente.
 2. In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de koper zijn afgenomen en/of de koper handelt in strijd met het bepaalde in artikelen 8 en 9 van deze Voorwaarden, is de koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, waaronder een e-mail begrepen, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.
 4. De Urban community store is gerechtigd de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van de (aanvullende) schadevergoeding.
 5. De koper is ten allen tijde gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade aan de Urban community store te vergoeden.

Artikel 10 – producten, omschrijving en garantie

 1. De Urban community store is gehouden het product zo volledig mogelijk en op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze te omschrijven in de Bijzondere Veilingvoorwaarden met vermelding van of verwijzing naar die bijzonderheden die de aard van het product bepalen.
 2. Alle beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de staat, foto’s en alle overige gegevens, die onderdeel uitmaken van de Objectinformatie, zijn op basis van de op dat moment bekende gegevens naar beste weten verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de beschreven en de werkelijke situatie zijn echter niet uitgesloten. De foto’s die onderdeel uitmaken van de Objectinformatie kunnen tevens zaken omvatten die geen onderdeel uitmaken van het product.
 3. De geregistreerde heeft een onderzoeksplicht: indien de geregistreerde een bod uitbrengt op basis van de Objectinformatie zonder de Kavel vooraf te hebben geïnspecteerd, of laten inspecteren, komt een onjuiste voorstelling van zaken van het product voor zijn/haar rekening. Aan mededelingen van medewerkers van de Urban community store kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. De Urban community store verstrekt met betrekking tot de producten geen enkele garantie van welke aard ook.
  De producten worden verkocht in de staat waarin ze op het moment van Gunning verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. De Urban community store geeft op geen enkele wijze vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken. De koper wordt geacht de door hem gekochte Kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

Artikel 11 – Privacy

 1. Met de registratie op de website van de Urban community store geeft gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door de Urban community store. De gegevens zullen nooit  aan andere derden ter beschikking worden gesteld.
 2. Voor een uitgebreide uitleg over ons privacy beleid kunt u hier verder lezen.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 1. Nederlands recht is van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en de Urban community store, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg beslecht worden door de Rechtbank.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige c.q. vernietigde bepaling zal in dat geval van rechtswege worden geconverteerd in een als geldig aan te merken bepaling met dezelfde strekking.
 3. Indien enige bepaling van de overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, dan zal dit de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen.
 4. Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden
 5. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.